Přínos GDPR pro právníky

Přečetla jsem již mnohé o pozitivech a negativech GDPR, nikde však o jeho velkém přínosu, kterým je srozumitelnost práva pro každého. Pro mě jako pro advokátku, zaměřenou na ochranu osobních údajů, je aplikace GDPR „denním“ chlebem. Tímto bych se s Vámi chtěla podělit o mé postřehy, po dvouletém soužití s GDPR.

GDPR mě naučilo vyjadřovat se jednoduše a srozumitelně a nezabíhat do zbytečných detailů. Podle mého názoru je smutné, že to GDPR musí přikázat jako povinnost. Například subjekt údajů musí být srozumitelně informován o zpracování osobních údajů nebo o znění souhlasu. Mělo by být běžným standardem každého dobrého právníka, aby mu každý rozuměl. Bylo mi to tak i vštěpováno na školeních pro advokátní koncipienty, v praxi je to však často opomíjeno.

Dalším nezanedbatelným přínosem GDPR je, že vyčišťuje právní dokumenty, nutí nás zamýšlet se nad zavedenou praxí, a nad tím, zda všechny osobní údaje musí být uvedeny. Nemuselo by se to týkat jen osobních údajů, ale všech nadbytečných vět v právních dokumentech.

Pojďme si to my právníci vzít za cíl, nechat se inspirovat účelem tohoto nařízení EU, nesepisovat zbytečně dlouhá stanoviska, zobecňovat naše vyjadřování či závěrečné řeči, ctít profesní etiku. Naši klienti po nás nechtějí opak. Ze své praxe to mohu potvrdit, klienti oceňují jednoduché výstupy, ať už ústní nebo písemné.

Doufám, že se nad myšlenkou o srozumitelnosti zamyslí i tvůrci právních předpisů EU, neboť ty jsou příkladem složitosti ve všech směrech.

Přeji Vám v novém roce 2020 najít v sobě odvahu, vystoupit ze zavedených kolejí a pokusit se o více srozumitelnosti pro každého, ať už právník jste či nejste; platí to v každém oboru. A nejlépe s úsměvem, protože není nad to, když nás naše práce baví.

Software naleznete i v airbagu

Jsem motorkářka srdcem i duší (navíc sezóna začala), proto je pro mne zajímavá skutečnost, že umělá inteligence pomáhá už i motorkářům nebo lyžařům. Například společnost DAINESE vyvinula technologii D-Air® s patentovaným spouštěcím algoritmem. Jedná se o inteligentní systém, který 1000 x za sekundu analyzuje a kombinuje data ze snímačů a rozhoduje o tom, kdy se má nafukovat airbag. Skládá se z airbagu všitého v bundě a 4 senzorů instalovaných na motorce. V případě, že software vyhodnotí díky senzorům kolizní situaci, v několika tisícinách sekundy rovnoměrně nafoukne airbag. Pořizovací cena bundy včetně airbagu je 40 tis. Kč.

Wifi a GDPR


Zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 27. 2. 2018 – Provozovatelům wifi nehrozí vysoké pokuty dle GDPR. Je nepochybné, že provozovatel wi-fi sítě ví o každém jejím uživateli, protože zná MAC adresu zařízení k ní připojeného. Zároveň nutno dodat, že žádný právní předpis nevyžaduje wi-fi síť zabezpečit, tj. zaheslovat. Ochrana soukromí totiž vychází z oprávnění na informační sebeurčení subjektu údajů. Osobní údaje patří subjektu údajů a je primárně na jeho svobodném rozhodnutí, komu je poskytne; výjimky stanoví právní předpis. Je tedy na každém uživateli, zda se rozhodne používat cizí nezaheslovanou wifi síť, s rizikem případného zneužití jeho osobních údajů. Pokuta provozovateli hrozí až tehdy, kdy by bylo zjištěno jeho zaviněné jednání vedoucí například k poskytnutí těchto údajů třetí osobě.

Porušení povinností při provozu wi-fi sítě se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Případná pokuta by byla uložena podle těchto právních předpisů. GDPR by se aplikovalo pouze podpůrně. Vždy však musí být výše pokuty přiměřená deliktu.

Autorské právo

AUTORSKÉ DÍLO – AIRBAG PRO LYŽAŘE

Věděli jste, že existuje airbag pro lyžaře? Programátoři vyvinuli čip, který dokáže analyzovat postoj lyžaře. V případě nestandardního vychýlení těla čip aktivuje airbag, který se nafoukne na těle lyžaře a zabrání vážným zraněním páteře. Obdobně to funguje u motorkářů.

GDPR

Pracovní skupina WP 29 zveřejnila další pracovní návod

Jsou k dispozici doplňující informace k nové povinnosti transparentního zpracování osobních údajů, například přehledně vypracovaná tabulka o tom, které informace musí být poskytnuty správcem osobních údajů subjektu údajů.

Softwarové právo

Kdo odpovídá za jednání robota?

Právníci mají rozdílné názory na odpovědnost za jednání robota. Právní předpisy pokulhávají za potřebami praxe. V souvislosti s rychlým vývojem umělé inteligence je nutná rekodifikace občanského zákoníku. Zákonodárce by měl jasně stanovit, kdo odpovídá za jednání robota, respektive softwaru. Přibližme si tuto problematiku na konkrétním příkladu: v USA elektromobil Tesla zabil jeho uživatele. Kdo má odpovědnost za škodu na zdraví, vlastník elektromobilu nebo výrobce software, který jej špatně naprogramoval?Všichni se však shodují na tom, že by robot neměl mít právní subjektivitu. Čas Čapkového R.U.R. zatím nenastane.

K tématu umělá inteligence doporučuji film Ex Machina (2014).