Chcete s úřady komunikovat elektronicky?Můžete!

Víte, že byl přijat nový zákon a jaká práva Vám přináší? Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen jako „zákon“), má dělenou účinnost, část nabyla účinnosti dne 1.2.2020, ostatní ust. později, vše přesně specifikováno v § 27 zákona.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12?%20text=z%C3%A1kon+o+pr%C3%A1vu+na+digit%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby#cast12

Zákon má přispět ke zjednodušení přístupu každého ke službám veřejného sektoru a ke zlepšení komunikace mezi orgány veřejné správy a občany, a to výčtem přehledu práv uživatelů digitálních služeb. Zákon nově stanovuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci, a tomu korespondující povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony.

Kdo je orgánem veřejné moci?

Klíčové pro úspěšné uplatnění práv uživatelů služeb je tedy stanovení, zda konkrétní úřad či právnická osoba je či není orgánem veřejné moci. Pojem orgán veřejné moci je vyložen v definici ust. § 2 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, jsou jimi: státní orgán (ministerstva, zdravotní pojišťovny, ČSSZ), orgán územního samosprávného celku (obce, kraje), fyzická osoba nebo orgán právnické osoby (tj. např. profesní komory, univerzity atd.), byla-li jim svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor a archiv.

Vyhledavač orgánů veřejné moci naleznete zde: https://www.czechpoint.cz/sovm/, po zadání názvu, poté v doplňkových údajích, typ instituce se dozvíte, zda se jedná o orgán veřejné moci či jen o právnickou osobu (například státní podniky, školy, univerzity).

V praxi to však může přinést aplikační problémy, protože z pohledu zákona je výčet širší, než který nabízí zmíněný vyhledávač. Například univerzity jsou podle zákona orgány veřejné moci.

Dále je nutné zmínit, že podle § 14 odst. 3 zákona územní samosprávný celek při výkonu samostatné působnosti má právo, nikoli povinnost poskytovat digitální služby podle tohoto zákona.

Co je digitální služba?

Digitální službou je úkon vykonávaný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě. 

Co je digitální úkon?

Digitálním úkonem je úkon vykonávaný uživatelem služby vůči orgánu veřejné moci v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě. Do právního řádu ČR se tak dostává nový právní pojem katalog služeb, který je definován v § 2 odst. 4 zákona:  „Katalogem služeb je část údajů vedená v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“), které se týkají úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy vůči subjektům, které přitom nemají postavení orgánů veřejné moci, a úkonů subjektů, které při jejich vykonávání nemají postavení orgánů veřejné moci, vůči orgánům veřejné moci.“

Každá fyzická nebo právnická osoba může komunikovat s orgánem veřejné moci elektronicky, pokud je u dané agendy uvedena možnost úkonu v elektronické podobě. Odkaz na seznam registrovaných agend: https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/ Po nalezení agendy si stáhnete soubor, po jeho otevření stiskněte na dolní liště úkony, na jednom z řádků je uvedeno: Úkon lze řešit elektronicky:  ANO. Například z pěti agend u zdravotního pojištění, je možné činit úkon elektronicky pouze u jedné.

Vládou je slibována postupná digitalizace. Katalog služeb se bude rozšiřovat. Zákon stanovuje v § 14 odst. 4 časový rámec: „Vláda stanoví do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona harmonogram a technické způsoby provedení postupné digitalizace úkonů obsažených v katalogu služeb, které dosud nejsou poskytovány jako digitální služby nebo prováděny jako digitální úkony a jejichž povaha to nevylučuje, pro období následujících 4 let. Ohlašovatelé agend zajistí digitalizaci těchto úkonů. Po uplynutí tohoto období se všechny tyto úkony poskytují též jako digitální služby nebo se umožňují provádět jako digitální úkony.“

Jaká máte práva?

Výčet Vašich nových práv:

– právo být obsloužen digitálně, pokud tomu povaha věci nebrání (právo na digitální službu),

– právo činit digitální úkon,

– právo na poskytnutí údajů orgánům veřejné moci pouze jednou, tzn. povinnost orgánu veřejné moci sdílet údaje, a to výhradně prostřednictvím informačního systému základních registrů, a to na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu uživatele služby,

– právo udělit souhlas k poskytnutí svých údajů o Vašich právech a povinnostech vedených v propojeném datovém fondu orgánů veřejné moci, nestanoví-li právo nebo povinnost tyto údaje sdílet již jiný právní předpis,

– právo na prokázání právní skutečnosti odkazem či výpisem, tzn. nemusíte předkládat dokumenty pro uplatnění svého práva, splnění povinnosti nebo doložení právní skutečnosti,

– právo předložit dokumenty pouze v elektronické podobě, orgán veřejné moci není oprávněn žádat tytéž dokumenty v listinné podobě, neexistuje-li zákonná výjimka,

– právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb, tzn. můžete žádat o přístup k údajům vedeným o Vás v základních registrech a agendových informačních systémech, o poskytnutí informace o končící platnosti občanského průkazu, cestovního dokladu nebo řidičského průkazu atd.

Jak správně komunikovat elektronickým způsobem?

Pro úspěšné vyřízení digitálního úkonu musíte s orgány veřejné moci komunikovat způsobem, který určuje zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, stanovuje totiž pravidla pro jednoznačnou identifikaci v elektronickém světě. Nejjednodušší řešení je, zřídit si u Česká pošta, s.p. datovou schránku a elektronický podpis. Můžete také využít CZECHPOINT. V případě, že musíte předložit dokument s úředně ověřenými podpisy, doporučuji podat tento dokument v listinné podobě, neboť elektronická konverze dokumentu je složitá a časově náročná záležitost.

Jaká je obrana proti nesplnění povinností orgánem veřejné moci podle zákona?

Zákon nestanoví žádnou konkrétní sankci, kterou by bylo možno orgánu veřejné moci uložit. Neznamená to však, že se nemůžete bránit. K ochraně práv stanovených zákonem máte právo domáhat se před příslušným orgánem svého práva na poskytnutí služby. Pokud budete neúspěšní, můžete se obrátit na soud. Navíc orgán veřejné moci nese důkazní břemeno o tom, že nemohl digitální službu poskytnout.  Pouze z důvodu elektronické podoby dokumentu nesmí být upírány právní účinky a nesmí dojít k odmítnutí takového dokumentu jako důkazu v soudním a správním řízení.

Další výhody?

Můžete získat slevu na poplatku, bohužel se to nevztahuje na každé podání v elektronické podobě, ale pouze na tato: „Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři.“

K tomu dále důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí: V případech, kdy orgán veřejné moci nezveřejní interaktivní elektronický formulář pro závazný způsob digitálních úkonů nebo speciální uživatelské rozhraní (API), pak může uživatel služby učinit digitální úkon podle své volby v souladu s tímto zákonem, a to v jakémkoli výstupním datovém formátu, který je definován zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení má za účel vytvářet tlak na orgány veřejné moci, aby publikovaly interaktivní elektronické formuláře, které budou umožňovat automatizované zpracování dat, ale také budou uživatelům služby předvyplňovat údaje, které již orgány veřejné moci mají k dispozici na základě oprávnění ke sdílení dat ze zákona nebo se souhlasem uživatele služby. Povinnost vytvořit elektronické formuláře orgány veřejné moci a zaregistrovat je spolu s agendou do registru práv a povinností je přitom stanovena již od přijetí zákona o základních registrech, který nabyl účinnosti 1. července 2010.

Závěrem

Věřím v budoucnost digitalizace. Pokud bude vláda aktivně pracovat na vizích vedoucí k přijetí zákona, můžeme se těšit na více elektronických formulářů, na více věcí, které půjde vyřídit přes internet, např. vyřízení živnostenského listu, převod automobilu či nemovitosti nebo na možnost snadněji elektronicky úředně ověřit podpis. Osobně netrpělivě očekávám povinnost zdravotní pojišťovny ve věci zdravotního pojištění či banky, pojišťovny se mnou komunikovat elektronicky (není tomu tak, přestože mám datovou schránku a elektronický podpis).

Další související právní předpisy

  • zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2009 Sb., který stanovuje povinnost orgánům veřejné moci učinit změnu referenčních údajů při jejich změně v základních registrech.

Zdroje:

– znění zákona

– důvodová zpráva k zákonu